Voor een aantal vogelsoorten zijn de kilometerhoktellingen niet zo geschikt om ze in kaart te brengen. Daarom hebben we ook in 2024 weer verschillende extra tellingen op het programma staan.

Ransuil roestplaatsen - 23 december t/m 28 februari

In de winter verzamelen ransuilen zich op gemeenschappelijke slaapplaatsen. Voor de atlas willen we deze slaapplaatsen in kaart brengen. De slaapplaatsen bevinden zich meestal goed verborgen in dichte bomen als coniferen of in klimop. We kennen roestplaatsen in Kerkdriel en Ammerzoden. Op basis van de inventarisaties in het broedseizoen vermoeden we dat er slaapplaatsen zijn in Zaltbommel, omgeving Bruchem/Kerkwijk, en Nederhemert-Zuid, maar waar precies is onbekend. Voor deze gebieden zoeken we tellers die een rondje ‘verdachte bomen’ willen maken. Deze zoektocht moet uiteraard overdag plaatsvinden. Kijk daarbij bij potentiële bomen ook naar de grond, want het kan een aardige troep worden onder zo’n slaapplaats met braakballen en uitwerpselen.

Daarnaast is er nog een aantal oude slaapplaatsen bij Sovon waar we voor deze winter een teller voor zoeken.

En als er een slaapplaats bekend is, dan willen we natuurlijk ook weten hoeveel ransuilen er zitten! Ken je een slaapplaats, dan kan je in de schemer de uitvliegende ransuilen tellen.

Houtsnip - 23 december t/m 28 februari

Houtsnippen verschuilen zich overdag in houtopstanden. In de schemer kunnen ze in de randen opduiken om in het donker te foerageren op weilanden. Door hun camouflage zijn ze zeer moeilijk te ontdekken. Voor deze soort is het ondoenlijk een gestructureerde winterinventarisatie te doen, maar het is wel goed om ‘verdachte bosjes’ te bezoeken om de kans te vergroten er één tegen het lijf te lopen. Denk dan aan bosjes in uiterwaarden, het Brakelse bos, de Kloosterwiel, de Lieskampen, de stadswallen… eigenlijk elk bosje van redelijke omvang. In de schemer loont het dus de moeite om langs de randen te scannen. Mocht het nog een keer gaan sneeuwen, dan is dat een ideaal moment om houtsnippen te zoeken omdat ze dan veel beter opvallen tegen de witte achtergrond. Ben je in het bezit van een nachtkijker of warmtebeeldcamera, gebruik die dan vooral!

Ganzen en zwanen - Midwintertelling Sovon - (12), 13, 14, (15) januari

In het weekend van 13 en 14 januari is de jaarlijkse Midwintertelling voor watervogels van Sovon. We sluiten voor onze atlas dit jaar bij deze telling aan. Sovon hanteert vaste telgebieden. De bedoeling is om per gebied alle watervogels te tellen. Voor de atlas zijn vooral de ganzen en de zwanen van belang, maar gegevens over de andere watervogels zijn natuurlijk mooi meegenomen. Het zou geweldig zijn om heel de Bommelerwaard te kunnen bestrijken.

Als je wilt meehelpen, houd dan vast 13 en/of 14 januari vrij! Als het niet anders kan mag er ook worden geteld op 12 of 15 januari. Het in kaart brengen van een telgebied kost 2-4 uur, afhankelijk van de grootte van het gebied. Het gaat met de Avimap app. Er kan worden geteld tussen 10.00u en 16.00u. De claimkaart voor deze telling is hier te vinden.

Steenuil - 10 februari t/m 31 maart

We stappen weer over op de broedvogeltellingen! Steenuilen zijn vroeg in het jaar alweer aan het baltsen. De baltsroep is vooral te horen vanaf een halfuur na zonsondergang tot middernacht, en van anderhalf uur tot een halfuur voor zonsopkomst. Eind februari is 's avonds vanaf ongeveer 19:00 een geschikte tijd. We hebben de Bommelerwaard opgedeeld in regio’s, die op deze pagina te vinden zijn. Hier is ook een uitgebreide methode beschreven. Je kan je inschrijven voor één of meerdere van deze regio’s. Steenuilen reageren goed op het afspelen van geluid, voor deze inventarisatie stellen we daarom geluidsboxjes beschikbaar.

Patrijs - 10 februari t/m 31 maart

Ook de patrijs heeft al vroeg het voorjaar in de bol! Deze telling is goed te combineren met de steenuilentelling. Patrijzen laten hun kraaiende baltsroep vooral rond de avondschemer horen, één uur voor tot één uur na zonsondergang. Voor de patrijs gebruiken we dezelfde regio-indeling als voor de steenuilen. Speel op geschikte plekken het baltsgeluid van de patrijs één minuut af (geluidsboxje beschikbaar). Wacht na het afspelen twee minuten op een reactie. Doe dit om de 300 meter. (NB: de patrijzenwerkgroep hanteert dezelfde methode en herhaalt deze telling drie keer in het jaar; voor deze telling is 1 telling voldoende.)

Sperwer - 15 maart t/m 15 april

Van de drie standvogels onder de roofvogels, de buizerd, de havik en de sperwer, hebben we de eerste twee al goed in beeld dankzij het telproject van 2023. Met de sperwer waren we vorig jaar minder succesvol. Sperwers beginnen van de drie als laatste met de balts en nestbouw. Vanaf ongeveer half maart zijn ze hiermee actief. Ze broeden in bossen, parken en boomrijke tuinen. We proberen de nesten op te sporen. Sperwers maken ieder jaar een nieuw nest, maar ze doen dat wel in de buurt van eerdere nestplaatsen. Oude waarnemingen uit het broedseizoen kunnen daarom een indicatie zijn. De sperwer is niet zo luidruchtig, maar met een beetje geluk is de "kekkerende" roep te horen. Op een (relatief) zonnige dag is de trefkans het grootst.

Boomvalk - 26 april t/m 10 mei

De boomvalk komt laat in het voorjaar terug in Nederland. Ze zijn kort na aankomst het best te vinden. Eenmaal op het nest worden ze stiekem en stilletjes. Daarom gaan we in de periode van eind april en begin mei op zoek. De aandacht gaat uit naar baltsende paartjes. De roepactiviteit is het hoogst in de ochtend- en avondschemering. Boomvalken broeden in open en halfopen landschappen, tegenwoordig vooral in agrarisch cultuurland (houtwallen, populierensingels en -bosjes, vrijstaande bomen, hoogspanningsmasten) (bron: Sovon). De Lieskampen is een bekende plek waar ze jaarlijks gezien worden. We gaan ook in een paar andere geschikte gebieden op zoek. Boomvalken maken gebruik van oude nesten van kraaien.

Atlasexcursie - 28 april

In dit laatste teljaar willen we ook graag met onze atlastellers op excursie! Tijdens al dat telgeweld is het ook leuk om gezellig en ontspannen met elkaar op pad te gaan. En stiekem nog een tellijstje in te voeren natuurlijk. ;) Hiervoor hebben we het Verre Oosten in gedachten, met als startpunt Bato's Erf.

Nacht van de Rallen - laatste week april, laatste week juni

Sovon organiseert twee periodes om ‘s nachts specifiek op zoek te gaan naar zeldzame rallen als porseleinhoen en kleinst waterhoen. Ook de roerdomp wordt in deze telling meegenomen. Meer informatie volgt later in het jaar, maar om alvast een indruk van de telling te krijgen kan je op deze pagina kijken (telling van 2023). https://www.sovon.nl/nacht-van-de-rallen 

Big Day Bommelerwaard (Maasdriel) - 10 en 11 mei

Onze jaarlijkse vogelspotwedstrijd. Dit jaar in Maasdriel. We starten vrijdag 10 mei om 19.00 en sluiten zaterdag 11 mei 19.00 traditioneel gezamenlijk af met een gezellig etentje en natuurlijk met de prijsuitreiking! Wie vindt binnen 24 uur zoveel mogelijk soorten en wint die felbegeerde Bommelerwoerd?!

Simultaantelling Kwartelkoning - eerste en laatste week juni

Nog een nachtelijke telling, dit keer voor de kwartelkoning. Meer informatie volgt later in het jaar, maar om alvast een indruk van de telling te krijgen kan je op deze pagina kijken (telling van 2022). https://www.sovon.nl/actueel/nieuwsberichten/simultaantelling-kwartelkoning 

Gierzwaluw - 15 juni t/m 15 juli

Om een indruk te krijgen van het aantal gierzwaluwen in de Bommelerwaard, willen we in de dorpen een avondtelling uitvoeren. Meer informatie volgt, maar je kan wel alvast je dorp naar keuze bij ons claimen!

Een andere leuke, laagdrempelige telling om aan deel te nemen is de Gierzwaluwtelling die door de Vogelbescherming en Tuintelling in het laatste weekend van juni georganiseerd wordt. Informatie over de telling van 2023 is hier te vinden. https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/tel-mee-gierzwaluwen-boven-de-tuin 

Veegrondes lastige soorten

Voor de volgende soorten vragen we dit laatste broedseizoen nog extra aandacht:

  • IJsvogel
  • Veldleeuwerik
  • Akkervogels: Gele kwikstaart, Kneu, Ringmus
  • Kleine plevier
  • Grote lijster
  • Grauwe vliegenvanger

 

Neem contact met ons op als je interesse hebt om te helpen met het inventariseren van een van deze soorten/soortgroepen!