De Werkgroep Vogels houdt zich bezig met alles wat te maken heeft met vogels in de Bommelerwaard.

Sinds eind 2021 wordt er gewerkt aan de Vogelatlas van de Bommelerwaard, die in 2025 zal worden uitgebracht. Dit project was aanleiding om de Werkgroep Vogels nieuw leven in te blazen. Hieronder een overzicht van de doelen van de werkgroep, de activiteiten worden de komende tijd verder vormgegeven.

Inventarisaties en tellingen

Welke soorten vogels zijn er in de Bommelerwaard en waar komen ze voor? Hoe gebruiken de vogels het gebied? Welke soorten nemen in aantal af en welke juist toe? Inventarisaties en tellingen vormen een belangrijke activiteit voor de Werkgroep Vogels. Met deze kennis kunnen we ook bijdragen aan bescherming.

Inventarisaties worden bij voorkeur verbonden aan de meetnetten van Sovon Vogelonderzoek Nederland, zodat er een gestandaardiseerde werkwijze wordt gevolgd en resultaten ook landelijk van nut zijn. Deze meetnetten omvatten onder andere broedvogelmonitoring, kolonietellingen, watervogeltellingen en tellingen van vogels in stedelijk gebied. Aanvullend worden op zichzelf staande projecten door de werkgroep opgezet.

De Werkgroep Vogels helpt bij het koppelen van tellers aan telprojecten of -gebieden en bij het wegwijs maken van beginnende vogeltellers. Een nieuwe teller kan bijvoorbeeld een paar keer mee op pad gaan met een ervaren teller.

Activiteiten voor werkgroepleden

Naast inventarisaties en telprojecten zijn er interne activiteiten voor de gezelligheid en om kennis en ervaringen te delen. Waarnemingen, resultaten van tellingen of andere vogelprojecten, vogelfoto's, etc. worden gedeeld tijdens werkgroepbijeenkomsten. Ook komen actuele vogelonderwerpen, boeken, lokale ontwikkelingen, biologie, ecologie of herkenning van soorten, of wat maar leuk is en met vogels te maken heeft aan bod. Via een nieuwsbrief voor en door werkgroepleden wordt het laatste nieuws omtrent vogels in de Bommelerwaard gedeeld. De werkgroep organiseert besloten excursies naar vogelgebieden binnen of buiten de Bommelerwaard.

Publieksactiviteiten

Het is leuk om het plezier dat we beleven met het bestuderen van vogels te delen met anderen. De Werkgroep Vogels organiseert daarom excursies en lezingen en publiceert over vogels in lokale media en op social media. Ook is er de jaarlijkse Big Day vogeltelwedstrijd. Met deze activiteiten kunnen we mensen informeren, interesseren en wellicht  betrekken bij de werkgroep. Ideeën voor andere vogelactiviteiten zijn welkom. Een vogelquiz, een fotowedstrijd, vogelcursus, ...

Samenwerking

Binnen de Natuurwacht is de Werkgroep Vogels het aanspreekpunt voor het onderwerp vogels. Er is nauw contact met de werkgroepen van de Natuurwacht die zich bezighouden met specifieke soorten vogels: de Werkgroep Akkervogels, de Werkgroep Steenuilen en de Werkgroep Torenvalken.

De Werkgroep Vogels onderhoudt ook contacten met regionale en landelijke verwante groepen en organisaties en zet waar mogelijk gezamenlijke activiteiten op.

De werkgroep wil bijdragen aan de verbetering van leefgebied voor vogels door natuurbelangen onder de aandacht te brengen, of concreet door bijvoorbeeld nestvoorzieningen te plaatsen.